Miljöpolicy

”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som bidrar till samhället, som forskar, samlar in, bevarar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Museer är öppna för allmänheten, tillgängliga och inkluderande och främjar mångfald och hållbarhet. De verkar och kommunicerar etiskt, professionellt och med bred delaktighet, samt erbjuder allsidiga upplevelser för utbildning, nöje, reflektion och delning av kunskap.” 

    - ICOM:s definition av ett museum

Begreppet hållbarhet består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Tre utmaningar, men också tre möjligheter där vi kan skapa en arbetsplats, tillika mötesplats där medarbetare och verksamhet frodas. Sven-Harrys Konstmuseum vill vara en inspiration till ansvar för vår värld.

Sven-Harrys Konstmuseum ska bedriva ett arbetssätt som leder till ständiga förbättringar och minskad miljöpåverkan inom den egna verksamheten, samtidigt vill som vi vara en förebild och bidra till en sådan utveckling hos våra besökare, kunder och samarbetspartner. Sven-Harrys Konstmuseum ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 och dess tre delar av hållbar utveckling. Vi lägger särskilt fokus vid mål 81, mål 11, mål 2 och mål 123.

Museets stora påverkan ligger främst i avfall, energi, upphandling/inköp och transporter. Genom vår publika programverksamhet bidrar vi till kunskapsförmedling.

I vårt arbete ser vi över processer kring resurs- och materialhantering för att minimera våra avfallsmängder. Vi arbetar ständigt med att optimera energiförbrukning och har krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande vid samarbeten, inköp och upphandling samt medvetna och ansvarsfulla val av transportmedel. Genom att vara en inkluderande arbets- och mötesplats för såväl för anställda som besökare bidrar vi till en positiv inverkan på hållbar utveckling.

För att vårt arbete ska bli framgångsrikt och engagera våra medarbetare har vi utarbetat en Hållbarhetspolicy och en Miljöplan där vi brutit ner begreppet ”hållbarhet” i mer konkreta delar.

I linje med Stockholm stads Hållbarhetspolicy och strategi fokuserar Sven-Harrys Konstmuseum på att främja en hållbar konsumtion och produktion samt att vara en organisation att lita på.

Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse 2023

Mål 8.5 | Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
Mål 11.4 | Skydda världens natur-och kulturarv
Mål 12 | Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster