Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR

Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse värnar om din personliga integritet och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, i enlighet med det nya regelverket.

Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar din information. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR”, General Data Protection Regulation). Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018.

Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på: info@sven-harrys.se

Hur vi samlar in personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, foto och kameraövervakning. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss.

 1. Vi samlar in personuppgifter och information som är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, för evenemang, bokningar eller för andra syften.
 2. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.
 3. Observera att vi inte samlar in någon information om kontokortsbetalningar. All betalningsinformation hanteras av tredjepartsleverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.
 4. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.
 5. Det förekommer att vi dokumenterar våra evenemang och utställningar med foto, video- eller ljudinspelningar, och dessa kan i vissa fall utgöra personuppgifter.
 6. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholm att övervaka konstmuseet med hjälp av kameraövervakning. Detta gör vi för att förebygga eller avslöja brott eller andra liknande ändamål.

Hur vi använder personuppgifter

Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse behandlar personuppgifter för olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

 1. Hantera beställningar, bokningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med besökare, utställare/utlånare, arrangörer och andra samarbetspartners.
 2. Dokumentera, utveckla, marknadsföra och utvärdera vår verksamhet.
 3. Fullfölja våra åtaganden som konstinstitution, hyresvärd och samhällsaktör.
 4. Förhindra och förebygga brott.
 5. Fullgörande av rättslig förpliktelse: vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla lagar och regler.

Hur vi lagrar och skyddar din information

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra skyddsåtgärder. Vi skyddar oss mot intrång i vårt IT-system, virusattacker och genom en god säkerhetskopiering. Vid händelse av dataintrång är vi skyldiga att rapportera till Datainspektionen inom 72 timmar.
 2. Endast de personer som behöver dina personuppgifter i sitt arbete har tillgång till dem.
 3. Dina personuppgifter raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Personuppgifter till tredje part

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 1. Myndigheter som till exempel Skatteverket eller Polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.
 2. Personuppgiftsbiträde. När stiftelsen anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster till exempel transporter, drift av IT-system, fastighetsförvaltning, så kan detta innebära att vi delar med oss av personuppgifter som vi har samlat in. I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Dina rättigheter

Här beskriver vi vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

 1. Du har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra eller radera de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att kontakta oss.
 2. Vid marknadsföring som nyhetsbrev, utskick via e-post eller brevutskick kan du närsomhelst kontakta oss och meddela om du inte längre vill ha vår information (se kontaktuppgifter nedan). Du kan också avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket.
 3. Om du är besökare på ett av våra arrangemang, så ska vi vid fototillfället där enskilda personer står i fokus, fråga om ditt samtycke. Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar.
 4. Du har rätt att motsätta dig fotografering, som till exempel generella bilder som vimmel- eller mingelbilder som vi har tagit med stöd av intresseavvägning) och utan att varje enskild person på bilden tillfrågats.
 5. Har du gett oss ditt samtycke till att samla in personuppgifter kan du när som helst välja att återkalla det genom att kontakta oss via mejl eller telefon. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter som omfattades av samtycket.
 6. Under vissa omständigheter har du inte rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera och göra ändringar i vår integritetsspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Personuppgiftsansvarig:
Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse

Organisationsnummer:
802411-2735

Eastmansvägen 10
121 13 Stockholm